Všeobecné obchodní podmínky uplatněné při prodeji produktů Roztomýdlo.

 

I. Osobní materiální a časový rozsah všeobecných obchodních podmínek

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují podmínky právního vztahu mezi Judit Fülöp IČO: 09811966, DIČ: CZ7654071964 ní vyrobené, na území České republiky jednorázově nebo opakovaně distribuované kosmetické výrobky.

I.2. VOP jsou platné od 1. července 2019 na dobu neurčitou, jsou platné ode dne souhlasu smluvních stran, jako i po dobu trvání jako i následujících prodejních smluv.

II. Vymezení pojmů

II.1. Na účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Individuální kupní smlouva (skutečný nákup) mezi Prodávajícím a Zákazníkem ve smyslu platné objednávky, potvrzením Prodávajícího, v českém jazyce, písemný právní úkon, který je součástí platných Všeobecných obchodních podmínek;

Prodávající Judit Fülöp Sídlo: Rostoklaty 80, Rostoklaty 28171. IČO: 09811966, DIČ: CZ7654071964;

Internetová stránka ROZTOMÝDLO provozovaná Prodávajícím, na doméně pod názvem www.roztomydlo.cz (webová stránka);

Smluvní strany Jednotné pojmenování Prodávajícího a Zákazníka, se kterým se uzavře jednorázová kupní smlouva;

Služby převod vlastnického práva prodávajícího vztahující se na hotové výrobky, které jsou v současnosti k dispozici k prodeji na internetové stránce Prodejce Kupujícímu – na plné splnění kupní ceny, balení a dodání zboží;

Produkt Prodávajícím vyrobené, na webové stránce ROZTOMÝDLO na prodej nabízené výrobky;

Kupní cena hodnota služby, kterou má poskytnout Zákazník Prodávajícímu v rámci individuální kupní smlouvy;

Zákazník každá – podle platných zákonů České republiky – fyzická nebo právnická osoba nebo jakýkoliv právní subjekt bez právní subjektivity, která (kdo) produkt Prodejce nakoupí prostřednictvím webové stránky ROZTOMÝDLO;

Web-office použivatelský subjekt provozovaný na webové stránce ROZTOMÝDLO pro Zákazníka, který uchovává adresu, poslední objednávky, aktuální věrnostní slevy a nabídky pro Zákazníka.

III. Doplňující pravidla

III.1. Pokud to není ve Všeobecných smluvních podmínkách a Individuální kupní smlouvě o prodeji uvedeno jinak, každá lhůta na prodej zboží mezi Prodejcem a Kupujícím se počítá v kalendářních dnech a může připadnout na víkend, den pracovního klidu nebo svátek.

II.2. Smluvní strany jsou povinné zaslat svoje právní vyhlášení (např. Odstoupení od smlouvy, atd.) do sídla prodávajícího nebo na dostupnosti uvedené v údajích o doručení. Právní vyhlášení přicházející na jinou adresu nelze považovat za platná.

III.3. Zákazník se akceptováním Všeobecných smluvních podmínek zavazuje, že po vzniku Individuální kupní smlouvy, pro daný nákup nemůže vykonat žádné právní změny. Škody, dodatečné náklady nebo jiné nevýhody způsobené porušením tohoto bodu, je povinen uhradit Zákazník. Prodávající je povinen oznámit změnu údajů pouze v souladu s článkem II.1. (b) a musí být v souladu s příslušnou změnou a doplněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

III.4. Právní vyhlášení oznamované kupujícímu prostřednictvím doporučené poštovní zásilky se považuje za řádné doručení (předpoklad dodávky) a) v České republice 15. (patnáctý). b) v ostatních evropských státech 10 (desátý), c) mimo Evropské unie 20 (dvacátý) den. Použitelnost adresy je třeba posuzovat na základě odstavce III.2. až III.3. Prodávající se vylučuje ze zodpovědnosti za škody, které vyplývají z chybného doručení (jiné nevýhody).

III.5. Kupující bezodkladně informuje Prodávajícího o všech jeho povinnostech v souvislosti se zabráněním vzniku škody nebo jejího zmírnění, pokud od Prodávajícího nedostal oznámení nebo nebylo doručeno ve správnou dobu.

III.6. V individuální kupní smlouvě a také ve Všeobecných obchodních podmínkách neurčené podmínky a případné spory vyplývající ze smluvního vztahu, řeší Justice České republiky, v první řadě ve smyslu platných směrnic Občanského zákoníku. Smluvní strany dále souhlasí, aby v případě, že budou oběma stranami odsouhlaseny Individuální kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky v jiném jazyce než českém, na řešení nedorozumění vyplývajících z jazykové bariéry bude platná dohoda v českém jazyku.

III.7. Smluvní strany se dohodnou, že spory, které by mohly vyplynout z Individuální kupní smlouvy – včetně Všeobecných obchodních podmínek – budou řešit v první řadě usmířením, a proto jsou povinni vzájemně se informovat o vzniklém sporu. Pokud jejich smiřovací konání nepřinese výsledky, s výjimkou spotřebitelských sporů, vyhrazují smluvní strany výhradní pravomoc příslušného Krajského soudu, do jehož působnosti patří rozhodnutí o majetkových sporech – včetně spotřebitelských sporů.

IV. Proces vzniku, právní náležitosti a obsah individuálních kupních smluv

Dostupnost k službě Prodávajícího

IV. 1. Zákazník má dostupnost k službám Prodávajícího prostřednictvím webové stránky www.ROZTOMYDLO.cz. Zákazník má možnost, aby se na úvodní stránce webové stránky ROZTOMÝDLO – vlastním uživatelským jménem a heslem – předem, dobrovolně registroval. Pokud Zákazník předcházející, dobrovolnou registraci vynechá, potom ho Prodávající na základě první Individuální nákupní smlouvy (skutečný nákup) – údaji, které Zákazník zadal při realizaci objednávky – automaticky registruje, o čem Zákazníka informuje e-mailem. Po předcházející dobrovolné nebo automatické registraci Zákazník po kliknutí na úvodní stránce webové stránky ROZTOMÝDLO v sekci „Registrace“, se pomocí tlačítka “Přihlášení”, zadáním použivatelského jména a hesla dostane na svou uživatelskou stránku (např. doplněnou o web-office, vlastní údaje, atd.).

IV.2. Zákazník bere na vědomí a neodvolatelně připouští, že používat jakoukoliv prodejní službu může pouze v případě, pokud úspěšně vykoná předběžnou registraci, bez toho není možné na webové stránce využívat všechny ostatní funkce na přístup k požadované službě. Zákazník tímto poskytuje pověření, aby Prodávající spravoval a uchovával jeho osobní údaje nezbytné k registraci, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím.

IV.3. Prodávající je oprávněn ukončit zneužívající použivatelská konta bez upozornění a Zákazníkovi prokazujícímu toto chování (v souvislosti s nákupem, záručními nároky) není povinen poskytovat služby, ale případné existující – už vzniklé náklady, bez úroků z prodlení – Kupní cenu je povinen Zákazníkovi vrátit. Za zrušení použivatelského konta Zákazníka z důvodu protiprávního používání Zákazníkem nemá prodávající povinnost právního odškodnění vůči Zákazníkovi. Zneužití zákaznických práv. Kvalifikace zneužití zákaznických práv je pouze v kompetenci prodávajícího. Za zneužití zákaznického práva se považuje zejména, pokud se o vráceném produktu dá jednoznačně vyhlásit, že neztratil nic ze svého původního množství vlivem běžného použití.

IV. 4. Prodávající nenese zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené používáním webové stránky ROZTOMÝDLO, a proto na stránce umístěné jakékoliv tipy, nápady, myšlenky a doporučení může každý aplikovat na vlastní zodpovědnost. Prodávající v žádném případě nenese zodpovědnost za zapomenutí, ztrátu a s tím související nevýhody (např. nemožnost uplatnění věrnostních výhod) jména a hesla potřebných na přihlášení na webovou stránku ROZTOMÝDLO. V případě, že dojde k překážce nebo ukončení přístupu ke službám prodávajícího ze strany kupujícího, prodávající není povinen poskytnout kupujícímu nové použivatelské rozhraní, jméno nebo heslo. Prodávající dále nenese zodpovědnost za škody, újmy a náklady, které vznikly v případě nepoužitelnosti, nesprávného fungování, poruchy, neoprávněných změn údajů webové stránky ROZTOMÝDLO a webové stránky finančních institucí, dále škody vyplývající z opožděného přesunu informací, počítačového viru, poruchy systému nebo jiných podobných důvodů.

IV.5. Ze strany Zákazníka je během nákupu, před dokončením objednávky, identifikovat a napravit případné možné chyby v údajích, na co je podle potřeby možnost použití zákaznického konta.

Výběr produktu

IV.6. Zákazník může realizovat výběr jednotlivých produktů pomocí menu umístěného v horní části stránky. Prodávající nabízí k prodeji pouze produkty, které se nacházejí v jeho nabídce. Zákazník bere na vědomí, že ceny produktů uveřejněné v nabídce nejsou totožné s kupní cenou, jsou pouze jejich částí. Prodávající si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen produktů s tím, že nemá právo změnit cenu produktu v neprospěch Zákazníka po potvrzení objednávky Zákazníkem. Systémové chyby vyplývající z elektronické komunikace a změn objednávky nemohou poškodit Zákazníka, a proto ho jeho vzniklé dodatečné náklady nemohou zatížit. Prodávající má právo z výše uvedených důvodů objednávku změnit nebo zrušit.

Nákup (objednávání produktů)

IV.7. Zákazník může na stránce z několika produktů složeného balíčku (do tzv. “Košíku”) sbírat vybrané produkty. Zákazník může před dokončením objednávky obsah košíku libovolně měnit, povinnost plnění podmínek vyplývajících ze smlouvy mu do dokončení objednávky nevzniká. Zákazník může body člena Roztomydlo klubu uplatnit později po vložení vybraných produktů do košíku. Všeobecně platné podmínky o věrnostních slevách a o jejich uplatnění jsou umístěny na webové stránce ROZTOMÝDLO, v nabídce Často kladené otázky v menu, Sekce ’Roztomýdlo klub věrnostní program’.

IV.8. V případě, že Zákazník už nemíní měnit produkty (skupinu produktů) nacházející se v košíku, potom stlačením tlačítka ‘Dokončit nákup’, může potvrdit objednávku zadáním v první řadě adresy doručení, dále způsobu platby a doručení (výběrem), případně nějakých poznámek (poznámky). Zákazník potom pokračuje po objednání produktů potvrzením údajů o doručení a fakturaci a následně zadáním kódu kupónu, který ho opravňuje na různé slevy a nakonec akceptováním Všeobecných obchodních podmínek.

IV.9. Zákazník – po kontrole údajů – odešle objednávku kliknutím na ikonku ‘Potvrzení objednávky’, čím zároveň přispívá k přijetí počítačového souboru týkajícího se prodeje počítačovým systémem Prodávajícího, k jejich zpracování a zároveň tím vyhlašuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami, s jejich obsahem a bere je na vědomí.

IV.10. Prodávající po úspěšné objednávce a po jejím potvrzení nejdříve na webové stránce, potom na e-mailové adrese zadané při objednávce odešle zprávu o přijetí objednávky. Skutečnost potvrzení objednávky nebrání prodávajícímu v tom, aby plnění služby ve smyslu bodu IV.3. odmítl.

IV.11. Individuální kupní smlouva vznikne mezi Prodávajícím a Zákazníkem [bod II.1. (a)] odesláním potvrzení objednávky do převzetí produktu Zákazníkem, ale nejvíce po dobu 30 (třicet) dnů. V souvislosti s uzavřením individuální kupní smlouvy Zákazník vysloveně akceptuje, že odeslání objednávky v souladu s vybraným způsobem platby a doručení – mu vznikla povinnost plnění úhrady a převzetí produktu. Pokud objednávka zadaná zákazníkem nebude zákazníkovi elektronicky potvrzena nejpozději do 48 hodin, zákazník může být osvobozen od závaznosti objednávky.

IV.12. Prodávající uloží vzniklou individuální kupní smlouvu ve vlastní databázi, která bude přístupná i pro Zákazníka ve web-office, pod názvem ‘Předcházející objednávky’.

IV.13. Individuální kupní smlouva – a Všeobecné obchodní podmínky, které jsou její součástí – obsahuje všechny podmínky dohody mezi smluvními stranami (doložka úplnosti).

IV.14. V případě částečné neplatnosti individuální kupní smlouvy bude celá smlouva neplatná pouze v případě, pokud by ji smluvní strany vzhledem na její změněný obsah neuzavřely.

V. Části kupní ceny a plnění

Cena produktu, náklady na doručení a náklady na balení

V.1. Cena produktu v sobě nezahrnuje náklady na doručení, která se běžně považuje za část kupní ceny, a proto je třeba ji uhradit. Zákazník je povinen uhradit náklady za doručení v případě doručení kurýrskou společností kromě případů, kdy ve smyslu individuální kupní smlouvy zakoupil alespoň jeden produkt, jehož doručení je zdarma, protože v tomto případě se úhrada nákladů za doručení nevztahuje ani na ostatní dohromady objednané produkty. Náklady za doručení zahrnují i náklady za balné. Všeobecně platné náklady za doručení jsou umístěny na webové stránce ROZTOMÝDLO v nabídce Často kladené otázky v sekci Otázky týkající se dodání.

V.2. Prodávající uvádí všechny ceny ve svém internetovém obchodě v hrubém (brutto), fakturu o kupní ceně vystavuje také ve smyslu toho na Zákazníkem zadané fakturační údaje.

Způsob úhrady kupní ceny

V.3. Platba kupní ceny zakoupených produktů se může uskutečnit pouze pomocí některého z níže uvedených platebních způsobů, Kupující akceptuje, že potvrzením Objednávky, nebude moci plnit úhradu kupní ceny jinými způsoby.

V.4. Prodávající začne odesílání zakoupených produktů realizovat pouze tehdy, pokud bude kupní cena připsána na účet Prodávajícího v plné výšce do 14:00 hodiny středoevropského času na účet prodávajícího uvedeného v článku V.4.

V případě bankovného převodu Kupující převede Kupní cenu na bankovní účet Prodávajícího u Raiffeisen Bank s.r.o. Číslo účtu: 5059961001/5500, IBAN CZ4255000000005059961001, SWIFT RZBCCZPP

V.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nemůže ovlivnit dobu převodu ve finanční instituci, a proto prodávající nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění převodu a nemá povinnost žádné nápravy.

Platba platební kartou

V.6. V případě platby platební kartou bude na zákaznické stránce Kupující přesměrovaný z ‘Pokladny’ na bezpečnou webovou stránku Banky, přes kterou reálně proběhne úhrada kupní ceny. Prodávající žádným způsobem neukládá údaje platební karty Kupujícího, ty Prodávající nemá ani možnost vidět.

V.7. Po úspěšné platbě webová stránka finanční instituce Kupujícího přesměruje zpět na zákaznickou stránku. V případě neúspěšné platby se stane to jisté. Kupující má možnost se opět pokusit o použití své platební karty nebo si vybrat jiný způsob platby.

V.8. Finanční instituce Prodávajícího může za účelem úhrady kupní ceny přijmout následující platební karty:

 

  • MasterCard;
  • MasterCard Electronic;
  • Maestro;
  • Visa;
  • Visa Electron.


Nákup na dobírku

V.9. V případě nákupu na dobírku se Kupující zavazuje, že celou nákupní cenu produktu (produktů) uhradí při jeho (jejich) převzetí kurýrovi v hotovosti, v předem vypočítané a při dokončení nákupu oznámené výšce.

Nákup s použitím dárkového poukazu

V.10. Kupující může uhradit cenu produktů i způsobem uvedeném na stránce ROZTOMÝDLO, ve smyslu všeobecně platných pravidel popsaných v pravidlech ’Použití dárkového poukazu ROZTOMÝDLO’. Úhrada nákladů za doručení Dárkovým poukazem je možná pouze v tom případě, pokud to umožňují ’Pravidla použití dárkového poukazu ROZTOMÝDLO’ v den nákupu.

VI. Dodání, přijetí produktu a reklamace

VI.1. Dodání zakoupeného produktu se realizuje pomocí kurýrské společnosti. Všeobecné platné termíny doručení a jiné podmínky, kontakty na kurýrskou společnost, obsahují „Otázky týkající se dodání“ na webové stránce ROZTOMÝDLO.

VI.2. Kupující si může vybrat způsob doručení kurýrskou službou s využitím všech možností platby.

VI.3. Kurýrská společnost bezodkladně informuje Kupujícího o termínu doručení zásilky. Po zaslání oznámení má možnost disponovat zásilkou Kupující. Kurýr většinou doručí zásilku v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin na adresu zadanou při nákupu, protože tato základní služba je zahrnuta v kupní ceně jako náklad na doručení. Kupující má však možnost na to, aby se přímo s kurýrskou společností dohodl o podmínkách konkrétního termínu doručení zásilky (například dopoledne), ale dopravce může za službu dopravce účtovat přiměřenou náhradu, kterou je Kupující povinen uhradit kurýrovi při převzetí zásilky.

VI.4. V případě, že vznikne zpoždění nebo zrušení doručení zásilky z důvodu pochybení ze strany Kupujícího (např. zadání nesprávných doručovacích údajů při objednávce) nebo z důvodu porušení některé klauzule, případné škody (zvýšené náklady, jiné nevýhody) zatěžují bez výjimky Kupujícího, Prodávající nenese zodpovědnost vůči Kupujícímu, ani vůči žádné jiné třetí osobě.

VI.5. Kupující je povinen při převzetí zásilky v době jejího převzetí důkladně zkontrolovat kvantitativně i kvalitativně a v případě řádného splnění podmínek Prodávajícím dodací list (doklad o převzetí) podepsat. Správně vyplněný dodací list (doklad o převzetí) potvrzuje, že zásilka a její balení byly v době jejího převzetí neporušeny a úplné.

VI.6. Kupující je v případě zjištění nesprávného plnění (chyba, nedostatek) povinen bezodkladně o tom informovat Prodávajícího přes webovou stránku ROZTOMÝDLO v nabídce Kontakty uvedené dostupnosti. Za chybu Prodávajícího se považuje, pokud je balíček poškozen a není k němu připojen zápis o poškození, nebo pokud zásilka neobsahuje produkty, které si vybral a zakoupil Kupující. Kupující je povinen uhradit náhradu škody (dodatečné náklady nebo jiné nevýhody) způsobené opožděným nahlášením chyby (neúplnost, poškození balíčku) nebo nenahlášením vůbec.

VI.7. Ohledně prodaného produktu přechází riziko škody z Prodávajícího na Kupujícího tehdy, když Kupující převezme produkt.

VI.8. V případě, že ze strany Kupujícího vznikne ohledně produktu nebo služeb Prodávajícího stížnost, může ji zaslat na některou z dostupností uvedených na webové stránce ROZTOMÝDLO v části Kontakty (zákaznický servis judit@roztomydlo.cz)nebo na adresu Prodávajícího. Prodávající vyřizuje stížnosti podle datumu jejich doručení, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů a o výsledku šetření stížnosti informuje Kupujícího. V případě stížnosti podané ústně, záznam o stížnosti a příslušnou odpověď zasílá Prodávající písemnou formou Zákazníkovi. V případě zamítnutí stížnosti se může Kupující obrátit na opravné orgány (např. právník, Česká obchodní inspekce, Okresní úřad příslušející místu bydliště) nebo soudy.

Kontakty na Okresní úřady najde zákazník zde:
https://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/home

Společnost nedisponuje kodexem chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

VII. Změna Všeobecných obchodních podmínek, zrušení individuální kupní smlouvy a zákaz odstoupení od smlouvy

VII.1. Prodávající má právo jednostranně změnit a doplnit Všeobecné obchodní podmínky, zejména, ale ne výhradně, s cílem chránit ekonomické zájmy svých obchodních partnerů.

VII.2. Prodávající využití svého výše uvedeného práva a změnu klauzule, platnost změněných Všeobecných obchodních podmínek zveřejní alespoň 8 (osm) dnů před začátkem platnosti změněných klauzulí informováním Kupujícího a svých potenciálních partnerů na své webové stránce ROZTOMÝDLO, mimořádným oznámením.

VII.3. Individuální kupní smlouva je naplněna splněním služeb Prodávajícím a uhrazením kupní ceny Kupujícím.

VII.4. Smluvní strany mohou zrušit individuální kupní smlouvu společnou dohodou. V tomto případě strany jedna druhé nejsou dlužny žádnými službami a jsou povinny splnit závazky, které už byly naplněny před ukončením smlouvy.

VII.5. Kupující může od Individuální kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení balíčku. Odstoupení od smlouvy včetně čísla účtu je Kupující povinen doručit do sídla Prodávajícího doporučenou poštovní zásilkou nejpozději v den uplynutí lhůty. K odstoupení od smlouvy je potřebné připojit zakoupené zboží a kopii faktury vystavené Prodávajícím. Doručením platného odstoupení od smlouvy včetně podepsaných příloh Prodávajícímu (dnem doručení) se individuální kupní smlouva rozváže, v opačném případě se rozvázání smlouvy považuje za neplatné.

VII.6. Náklady vyplývající z odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupených produktů jsou břemenem Kupujícího. Břemeno Kupujícího jsou i náklady spojené s poškozením zboží nesprávným zabalením během jeho vrácení Prodávajícímu.

VII.7. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu – případně sníženou o písemně dohodnuté snížení – Kupujícímu do 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, ale zároveň může požadovat úhradu škody způsobené poškozením zboží nevhodným zacházením.

VII.8. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy podle článku VII.5. pokud zakoupený produkt s ohledem na jeho vlastnosti není možné vrátit. Smluvní strany se navzájem dohodly, že za takové produkty se považují ty, jejichž hmotnost, počet, objem nebo jinak definované netto množství při doručení odstoupení od smlouvy s platnými přílohami nedosahuje 30 (třicet) % původního množství. Produkt se považuje za nevhodný na vrácení i v případě, pokud ho vlivem poškození jeho konzistence nebo obalu není možné identifikovat.

VII.9. Kupující není oprávněn odstoupit od individuální kupní smlouvy z důvodu ztráty zájmu

 

  • pokud prodávající odmítl poskytovat službu z oprávněného důvodu [IV.10. bod];
  • z důvodu zpoždění platby [V.6. bod], případně výběrem nesprávného způsobu platby;
  • pokud byla objednávka výrobku Prodávajícího doručena méně než 4 (čtyři) pracovní dny před prvním dnem státního nebo náboženského svátku a chtěl by mít zboží doručeno vysloveně k příležitosti svátku [VI.1. bod].


VII.10. V případě odstoupení od smlouvy vztahující se na sadu produktů nebo produktů v ‘akcii 3 + 1’ se odstoupení od smlouvy vztahuje pouze na celou sadu nebo na všechny produkty obsažené v akci společně a jednotlivě. Pokud se v sadě nebo v balíčku produktů v akci 3+1 na některý z nich vztahují a platí podmínky obsažené v bode VII.8., potom si Kupující nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy ani na sadu (skupinu akčních produktů) ani na jednotlivé produkty. Ustanovení tohoto bodu je potřebné uplatnit i na všechny dárky zaslané Prodávajícím Kupujícímu, pokud je možné dárek koupit na webové stránce ROZTOMÝDLO.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu platných právních předpisů (Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele) se vrácení produktů, resp. odstoupení od smlouvy, na kosmetické výrobky nevztahuje ze zdravotních a hygienických důvodů, pokud bylo zakoupené (Objednané zboží) zboží po převzetí Zákazníkem rozbaleno, to znamená, že Zákazník otevřel ochranné balení zboží ještě před uhrazením kupní sumy.

VIII.2. Roztomydlo informuje Kupujícího, že na ochranu osobních údajů uchovávaných na serveru provozovatele jsou splněna všechna ochranná opatření, během provozu se tato opatření pravidelně obnovují pro větší ochranu údajů Kupujícího použitím relevantních šifrovacích algoritmů.

VIII.3. Kupující může iniciovat podnět související se službou prostřednictvím telefonní nebo (poštovní nebo elektronické) korespondence se zákaznickou službou Prodávajícího. Dostupnosti na Zákaznickou linku (poštovní adresa, telefonní číslo) uveřejní Prodávající na své webové stránce. Kromě běžných kontaktů Prodávající souhlasí a zajišťuje za účelem řešení podnětu online poštovní adresu, dostupnou na jeho webové stránce pro každého. Doručené stížnosti prověří Prodávající do tří pracovních dnů a o výsledku – ve smyslu zákonné povinnosti poskytovat informace – informuje Kupujícího.

VIII.4. O kvalitě produktu, o bezpečnosti, o pravidlech bezpečnosti produktu a také o uzavření smlouvy a o jejím plnění může Kupující iniciovat smiřovací konání řešení sporu bez zapojení soudů na příslušném okresním úřadu podle jeho trvalého pobytu. Prodávající podléhá povinnosti spolupracovat ve smírčím řízení, v rámci kterého je povinen zaslat své vyjádření k předmětné věci smírčímu orgánu. Kromě zajištění spotřebitelských sporů online, Nařízení EK č. 2006/2004/EK a změny směrnice 2009/22/EK změnou ze dne 21. května 2013 č.21-i 524/2013/EU Evropského parlamentu a Rady je Prodávající povinen zajistit účast osoby oprávněné na vyslechnutí přispět k usmíření. Pokud sídlo, místo nebo pobočka Prodávajícího nejsou zapsány v územním obvodě komory, která zajišťuje smírčí řízení, povinnost Prodávajícího spolupracovat se řeší nabídkou písemné dohody, která vyhovuje Spotřebiteli.

Adresa Okresního úřadu v Praze 5: Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Telefonní číslo: +420 257 280 111.

V případě nespokojenosti Zákazníka s postupem nebo výsledkem stížnosti, má právo obrátit se na online platformu řešení konfliktů schváleného orgánu Evropské rady.

Podání stížnosti na online řešení konfliktů na následujícím odkaze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=CS

Tímto odkazem je možné otevřít platformu pro řešení sporů.

Vyplňte dotazník.

Při zadávání obchodních údajů prodávajícího zadejte adresu judit@roztomydlo.cz.

Odešlete stížnost.

VIII.5. Používání webové stránky ROZTOMÝDLO se neváže na existenci speciálního hardwaru, je dostupná přes následující operační systémy: Windows XP nebo novější, Linux, OS X, iOS, Android nebo Windows Phone operační systém, také Internet Explorer (9 nebo novější), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo prohlížeč Safari.

V Rostoklatech dne 01. července 2019